Mugak baldin badaude ez dago harrotasunik / Con fronteras no hay orgullo / Pas de fiertes avez des frontieres

el .

MUGAK BALDIN BADAUDE, EZ DAGO HARROTASUNIK

Ekainaren 20a pertsona errefuxiatuen eguna dela eta, ALDARTE, GEHITU eta LES BASQUES erakundeko kideok LGTBI kolektiboko pertsona errefuxiatuen eta asilo eskatzaileen errealitatean jarri nahi dugu begirada, “mugak baldin badaude, ez dago harrotasunik” lelopean.

17 elkarte baino gehiagoren aldarrikapenetara batuta, hauxe diogu:

 

 1. “Ezin da harrotasunik izan mugak baldin badaude”. Mugetan politika solidarioagoa aldarrikatzen dugu, oinarrizko eskubideetan zedarrituko dena eta pertsonen zirkulazio askea ahalbideratuko duena. Asiloa eskatzen duen errefuxiatu bakar bat ere ez da ilegala. Pertsona guztiak barne hartzen dituen gizarte bat nahi dugu, tartean beren herrialdeetatik ihes egin duten LGTBI komunitateko pertsona errefuxiatuak eta asilo eskatzaileak babesten dituena; eskubide osoekin eta baldintza-berdintasunean bizi eta garatzeko baldintzak sortuko dituen gizarte bat, LGTBI pertsonei eta kolektiboari dei berezia egingo diena.

 

 

 1. Herrialde seguruen kontzeptua desagertzea eskatzen dugu (Genevako Hitzarmenaren arabera). Ez gara soilik “herrialde” seguruez ari, baizik eta beren espezifikotasun, errealitate eta bizitzak dituzten pertsonekin dihardugu. Seguru gisa sailkatutako herrialde batek LGBTI pertsonak baztertu ditzake. Frantziako legeriak azkarregi kudeatzen ditu asilo eskaerak eskatzaileak teorian seguruak diren herrialdeetatik datozenean, herrialde horietan bertan dagoen LGTBIfobiarako testuinguru soziala kontuan hartu gabe.

 

 1. Dublin III prozedura kentzea eskatzen dugu. Edozein asilo eskatzailek bere inguruabar pertsonalentzako egokiena deritzon prozedura burutu ahal izan beharko luke, harrera herrialdean bere gizarteratzea errazteko, eskatzailea eta berari eragiten dioten elementuak prozesuaren protagonista izanik. Kasu batzuetan, ulertzen ez duten hizkuntza bat daukan herrialde batera bidali dituzten pertsonen adibideak ditugu (pertsona frankofono bat, Frantzian bizi zena, Alemaniara bidali dute Dublin prozeduraren ondorioz).

 

 1. Joera sexualarengatik edo genero-identitateagatik egindako asilo eskaeren prozesuari buruz:
 • Gizarte-maila eta identitate kulturala bezalako irizpideak kontuan hartzea eskatzen dugu.
 • Izapideen epeak laburtzea: ezin liteke urte bat egon asilo elkarrizketaren zain.
 • Joera sexual, genero-identitate eta genero-adierazpenaren alorrean itzultzaileak trebatzea.
 • Bideokonferentzia bidez egiten diren elkarrizketak kentzea, gizatasun eta konfidentzialtasun eza bezalako arazoak ekartzen dituzte eta.
 • Asilo-eskaera aurkezten den unean bertan lana egiteko baimena ematea.

 

 1. Sexu-joera, genero-identitate eta genero-adierazpenaren alorrean trebakuntza eskaintzea asilo-eskaera prozesuan parte hartzen duten eragile guztiei: funtzionarioei, magistratuei, poliziei, gobernu-ordezkaritzako langileei, gizarte-langileei, OFIIko langileei (immigrazioaren eta integrazioaren Frantziako bulegoa), abokatuei, medikuei...

 

 1. Garrantzitsua da asilo-programetan dauden LGBTI pertsonen babesa sendotzea, esate baterako, errefuxiatuentzako pisuetan. Errefuxiatuen pisuen erabiltzaileentzako eta langileentzako sentsibilizazio eta trebakuntza tailerrak, LGBTI izan edo ez.

 

 1. Pertsona migratzaileekin lanean diharduten elkarteak babestea beharrezkoa dela aldarrikatzen dugu. Baliabide gehiago behar dira LGTBI pertsonei babes eta jarraipen zehatzagoa eskaintzeko eta, halaber, LGTBI pertsonen gizarteratzea sustatzeko.

 

 1. Erakundeen aldetik baliabide gabezia eta maiz zuzenean LGTBI pertsonei eragiten dieten murrizketak salatzen ditugu: udal-aterpetxeen itxiera (Bilbon bezala) edo baliabide ekonomikoen gabezia, LGTBI pertsonak kalean eta kalteberatasun handiko egoeretan utziz. Etxebizitza-zuzkidura ezberdinak modu nabarmenean handitzea eskatzen dugu eta LGTBI turismoa eta ekitaldi zehatz batzuk sustatzeko bideratzen diren funtsak LGTBI pertsona kaltetuenen beharrak asetzeko erabiltzea, kasu honetan, errefuxiatutako LGTBI pertsonen beharrak asetzeko.

Horrenbestez, eta gizarte zibilak, kasu honetan LGTBI pertsonek eta kolektiboek, LGTBI pertsona errefuxiatuekiko erantzukizuna dugula eta haien ongizatearen alde egin behar dugula uste dugunez, dirua biltzeko kanpaina bat abiarazi dugu larrialdietarako funts gisa, errefuxiatuak diren edo kalean dauden LGTBI pertsonen kasu larri eta kalteberenentzat.

CON FRONTERAS NO HAY ORGULLO

Con motivo del día 20 de Junio, día de las personas refugiadas ALDARTE, GEHITU y LES BASQUES, y bajo el lema “con fronteras no hay orgullo” queremos poner la mirada en la realidad de las personas refugiadas y solicitantes de asilo LGTBI.

Uniéndonos a las reivindicaciones de más de 17 asociaciones decimos:

 

 1. "No puede haber orgullo con fronteras". Reivindicamos una política más solidaria en las fronteras, basada en los derechos fundamentales y que permita la libre circulación de personas.Ningún refugiado que solicite asilo es ilegal. Queremos una sociedad que acoja a todas las personas y entre ellas, a las personas refugiadas y solicitantes de asilo LGTBI que han huido de sus países; una sociedad que cree las condiciones para que puedan vivir y desarrollarse en plenitud de derechos y en igualdad de condiciones, haciendo un especial llamamiento a las personas y al colectivo LGTBI.

 

 

 1. Pedimos la desaparición del concepto de países seguros (según el Convenio de Ginebra). No sólo se trata de “países” sino que tratamos también con personas con sus propias especificidades, realidades y vidas. Un país considerado seguro puede discriminar a las personas LGBTI. En la legislación francesa las solicitudes de asilo se tratan con demasiada rapidez cuando provienen de personas originarias de estos países supuestamente seguros, sin tenerse en cuenta el contexto social de LGTBIfobia que existe en esos mismos países.

 

 1. Exigimos la supresión del procedimiento Dublín III. Se trata de permitir que cualquier solicitante de asilo lleve a cabo el procedimiento que considere más apropiado a sus circunstancias personales, para facilitar su integración en el país de acogida, siendo protagonista de su propio proceso y de las cuestiones que le afectan. Tenemos ejemplos donde las personas son enviadas a países donde no hablan el idioma (una persona francófona y que vivía en Francia ha sido enviada a Alemania debido al procedimiento de Dublín).

 

 1. En lo referente al proceso de solicitud de asilo por OSIG:
 • Pedimos la consideración de criterios de clase social e identidades culturales.
 • Acortar los plazos de los trámites: No se puede estar un año esperando la entrevista de asilo.
 • Formación de traductores en orientación sexual, identidad y expresión de género.
 • Fin de las entrevistas realizadas mediante videoconferencias, ya que plantean problemas de deshumanización y confidencialidad.
 • Concesión de autorización para trabajar desde el momento en que se presente la solicitud de asilo.

 

 1. Exigimos la formación en orientación sexual, identidad y expresión de género de todos los agentes que intervienen en el proceso de solicitud de asilo: funcionariado, magistratura, policía, agentes de las delegaciones gubernamentales, trabajadores sociales, OFII (Oficina francesa de la inmigración y la integración), abogacía, personal médico...

 

 1. Es necesario fortalecer la protección de las personas LGBTIen los programas de asilo como por ejemplo en los pisos de refugiados. Talleres de sensibilización y formación para las personas usuarias de los pisos de refugiados, ya sean LGBTI o no y personas trabajadoras.

 

 1. Reivindicamos la necesidad de apoyo a las asociaciones que trabajan con las personas Son necesarios más recursos para hacer el apoyo y el acompañamiento más específico a las personas LGTBI, además de para fomentar la inclusión de las personas LGTBI.

 

 1. Denunciamos la falta de recursos por parte de las instituciones y los recortes que se producen en muchos casos que afectan directamente a las personas LGTBI: cierre de albergues municipales (como en Bilbao) o falta de medios económicos dejando a personas LGTBI en situación de calle y de gran vulnerabilidad. Llamamos a un aumento significativo en la provisión de vivienda en varias formas y a que los fondos que se destinan para promocionar el turismo LGTBI y determinados eventos, se destinen a cubrir las necesidades de las personas LGTBI más necesitadas, en este caso, las personas refugiadas LGTBI. 
Por eso, y porque creemos que la sociedad civil, y en este caso las personas y colectivos LGTBI tenemos una responsabilidad hacia las personas LGTBI refugiadas y debemos contribuir a su bienestar, hemos puesto en marcha una campaña de recogida de fondos a modo de fondo de emergencia para los casos más graves y vulnerables de personas LGTBI refugiadas y  en situación de calle.

PAS DE FIERTES AVEC DES FRONTIERES

 A l’occasion du 20 juin, journée des personnes réfugiées, nous, associations ALDARTE (Bilbao), GEHITU (Saint Sébastien) et les BASCOS (Bayonne), unies derrière le mot d’ordre « Pas de Fiertés avec des frontières » voulons attirer l’attention sur la réalité des personnes réfugiées et demandeuses d’asile LGBTI.

 

Tout en nous associant aux revendications de plus de 17 associations, présentes lors du congrès de paris sur les migrants en février 2019,

 Nous affirmons qu´ :

 

 1. « Il ne saurait y avoir de Fiertés avec des frontières ». Nous revendiquons une politique plus solidaire aux frontières, fondée sur les droits fondamentaux, et qu’elles permettent la libre circulation des personnes. Aucun réfugié, demandeur d’asile n’est illégal.

Nous voulons une société qui accueille toutes les personnes et parmi elles, les personnes LGBTI réfugiées et demandeuses d’asile qui ont fui leur pays. Nous voulons une société   qui crée les conditions pour que ces personnes puissent vivre et s’épanouir en jouissant pleinement de leurs droits et à égalité de chances. Nous lançons un appel en ce sens en direction des personnes, des collectifs et des associations LGTBI.

 

 1. Nous demandons l’abolition du concept de pays sûrs (selon la convention de Genève) car dans la réalité il ne s’agit pas que de « pays », sinon que nous avons aussi affaire à des personnes, avec leurs spécificités propres, leurs réalités, leurs vies. Un pays considéré sûr, peut discriminer les personnes LGTBI. Dans la législation française, les demandes d’asile quand elles proviennent de ces pays supposément sûrs, sont traitées trop rapidement sans tenir compte du contexte de LGBTIphobie qui existe pourtant dans ces mêmes territoires.

 

 1. Nous exigeons la suppression de la procédure Dublin III. Il s’agit de permettre á n’importe quel demandeur d’asile de choisir la démarche qu’il considèrera la plus appropriée à son cas personnel, pour faciliter son intégration dans le pays d’accueil, se rendant acteur principal de sa propre démarche et des questionnements qui lui sont propres. Nous avons des exemples où les personnes sont envoyées dans des pays dont elles ne parlent pas la langue (une personne francophone vivant en France a été transférée en Allemagne à cause la procédure Dublin).
 2. A propos de la demande d’asile pour OSIG (Orientation Sexuelle et Identité de Genre), nous demandons :
 • Que soient pris en considération les critères de groupes sociaux et d’identités culturelles.
 • Que les délais des procédures soient raccourcis : on ne peut pas attendre un an pour obtenir un rendez-vous pour une demande d’asile.
 • Que les traducteurs soient formés sur les questions d’orientation sexuelle, identité et expression du genre.
 • Que l’on mette fin aux entretiens via vidéoconférences, puisqu’elles posent des problèmes de déshumanisation et de confidentialité.
 • Que l’on accorde une autorisation de travail dès l’instant où une demande d’asile est déposée.

 

 1. Nous exigeons la formation sur les questions d’orientations sexuelles, identités et expressions du genre de tous les agents qui interviennent dans la procédure de demande d’asile : les fonctionnaires, les magistrats, la police, les agents de l’état, les travailleurs sociaux, l’OFII (office français de l’immigration et de l’intégration), les avocats, le personnel médical…

 

 1. Il s’avère aussi nécessaire de renforcer la protection des personnes LGBTI dans les programmes d’asile comme par exemple dans les logements hébergeant des réfugiés ; en organisant par exemple des ateliers de sensibilisation de formation pour les usagers desdits logements, qu’ils soient LGBTI ou non ou pour les personnels qui y travaillent.

 

 1. Nous revendiquons le soutien aux associations qui travaillent avec les personnes migrantes. Les ressources pour appuyer et accompagner dans leurs spécificités les personnes LGBTI doivent être augmentées pour encourager l’intégration des personnes LGBTI.

 

 1. Nous dénonçons le manque de moyens attribués par les institutions et les coupes budgétaires qui se produisent dans beaucoup de cas qui affectent directement les personnes LGBTI : la fermeture de auberges municipales (comme à Bilbao), ou le manque de moyens économiques qui conduisent à ce que les personnes LGTBI se retrouvent dans la rue ou dans des situations de grande vulnérabilité. Nous appelons à une augmentation significative de l’offre de logements sous différentes formes et que les fonds alloués pour développer le tourisme LGTBI ou autres manifestations, soient destinés à couvrir les besoins des personnes LGTBI les plus fragiles, et en l’occurrence, les personnes LGTBI réfugiées.

 

 

Pour toutes ces raisons, nous croyons en tant que société civile, en tant que personnes et collectifs et associations LGTBI, que nous avons une responsabilité envers les personnes LGBTI réfugiées et que nous devons contribuer à leur bien –être. C’est pourquoi nous lançons une campagne de collecte de fonds pour alimenter un fond d’urgence pour les personnes LGTBI réfugiées sans abri subissant les situations les plus graves et les plus vulnérables.